International Association for Analytical Psychology – www.iaap.org

C. G. Jung Suomessa - http://cgjung.fi

Eesti Analüütilise Psühholoogia Selts – www.junganalyys.ee

Taani Analüütilise Psühholoogia Selts - http://cg-jung.dk/en/